Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Navigation zu den wichtigsten Bereichen.

Unternavigation.

Real money casinos are also a great way for you to earn additional income. There are many people who play slots online and make money on their bets. Most players make a small amount of cash each time that they play these games, but if you plan on making a living playing online slots, you will need to make a lot of money. Some people make hundreds of dollars each day by playing online slot games. While some people make their money through the casinos, others play online slots just to make extra money and to be able to pay their bills. At CasinoOnlineCa you can find a list of top online casino sites for real money.
Online gambling is more affordable than ever before, but players should be wary of the minimum deposit casinos that arent worth spending their money on. Use the tips above to ensure that you can enjoy the games you want, whether they involve real cash or just virtual points. Once youve found a site that you think offers these codes, youll have to input them in so that you can enter them to see what the code is related to. Then youll need to wait until the code expires. After the code has expired, youll be able to play for the bonus, and you can keep the money youve earned from that game plus the bonus amount. After a while, you can keep on using the same site or transfer the points to another live casino Singapore site.

Hauptnavigation.


Zertifikat "audit berufundfamilie"


Inhaltsbereich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Nejčastější otázky

Jaké podniky budou předmětem šetření? 

Cílovou skupinu tvoří v České republice jak podniky vlastněné výhradně českými majiteli, tak i podniky s německou účastí. Na německé straně proběhne šetření jednak v podnicích, které mají podíl v nějakém podniku v České republice, a dále v ostatních podnicích bez účasti v zahraničí.

Kolik podniků se zúčastní šetření? (Rozsah šetření)

Na české straně se šetření zúčastní cca 1 700 a na německé straně cca 2 000 podniků. 

Jakou formou bude anketa probíhat?

Dotazování bude probíhat v příslušném podniku formou rozhovorů face-to-face.

Kdo bude provádět šetření?

Dotazování bude v České republice provádět TNS AISA a v Německu z pověření Spolkové agentury práce institut TNS Infratest Sozialforschung, se sídlem v Mnichově. Oba instituty pověří šetřením speciálně vyškolené tazatele.

Kontaktní partner TNS AISA: Darek Pikálek

Kontaktní partner TNS Infratest Sozialforschung: Dr. Sebastian Bechmann

Na co se budeme dotazovat?

Anketa proběhne na pozadí rozšíření EU v roce 2004 a zaměří se nejen na zmapování podnikatelských struktur, situací a související problematiky, ale i na podchycení panujících nálad a názorů v podnicích. Široké spektrum otázek zahrnuje následující témata: rozšíření EU v roce 2004, zaměstnanost, mezinárodní propojení, podnikovou koncepci a vývoj obchodní činnosti, investice a inovace, mzdy a platy, podnikatelské aktivity/podnikatelskou činnost a všeobecné údaje o podniku.

Jakým způsobem bude zajištěna ochrana osobních dat?

Veškeré údaje budou shromažďovány, zpracovány a anonymizovány instituty TNS AISA resp. TNS Infratest Sozialforschung, Mnichov. To znamená, že nelze poznat, o jaký podnik se jedná. Již instituty pověřené šetřením budou všechny údaje a adresy shromažďovat odděleně a označovat je kódy. Tyto údaje budou poté převedeny do číselné podoby a bez jmen a adres uloženy na nosiči dat. Ani z údajů, ani z výsledků nelze odvodit identitu dotazovaného podniku.

Kdo bude vyhodnocovat výsledky šetření?

Údaje budou vychodnoceny zúčastněnými instituty se zřetelem na otázky výzkumu zadané projektem. Pověřené instituty nesou odpovědnost za dodržování předpisů ochrany dat a řídí se při své prácí zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany dat.

Kdo má zájem o výsledky výzkumu?

Pouze na základě platných a spolehlivých údajů lze provádět průzkum odpovídající reálným podmínkám, který poskytne politickým kruhům zavčas doporučení, jak postupovat. Získané poznatky mohou přispět rovněž k rozhodování při kolektivním vyjednávání mezi partnery. Zejména v mezinárodním kontextu ještě existují mezery ve výzkumu, a proto má i vědecká oblast mimořádný  zájem o tento projekt.

Jedním ze stěžejních úkolů zúčastněných institutů je poradenství v oblasti pracovního trhu. Anketa k tomu poskytuje informace o mezinárodních faktorech ovlivňujících strukturu zaměstnanců podniků, které doposud nebyly k dispozici.  

Podniky mohou výsledky využít i ve smyslu benchmarkingu, protože poskytují informace o tom, jakou pozici zaujímá vlastní podnik v porovnání s ostatními podniky stejného odvětví či stejné velikosti. 

 

 

Infobereich.

Abspann.