Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Navigation zu den wichtigsten Bereichen.

Hauptnavigation.

Inhaltsbereich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Nejčastější otázky

Jaké podniky budou předmětem šetření? 

Cílovou skupinu tvoří v České republice jak podniky vlastněné výhradně českými majiteli, tak i podniky s německou účastí. Na německé straně proběhne šetření jednak v podnicích, které mají podíl v nějakém podniku v České republice, a dále v ostatních podnicích bez účasti v zahraničí.

Kolik podniků se zúčastní šetření? (Rozsah šetření)

Na české straně se šetření zúčastní cca 1 700 a na německé straně cca 2 000 podniků. 

Jakou formou bude anketa probíhat?

Dotazování bude probíhat v příslušném podniku formou rozhovorů face-to-face.

Kdo bude provádět šetření?

Dotazování bude v České republice provádět TNS AISA a v Německu z pověření Spolkové agentury práce institut TNS Infratest Sozialforschung, se sídlem v Mnichově. Oba instituty pověří šetřením speciálně vyškolené tazatele.

Kontaktní partner TNS AISA: Darek Pikálek

Kontaktní partner TNS Infratest Sozialforschung: Dr. Sebastian Bechmann

Na co se budeme dotazovat?

Anketa proběhne na pozadí rozšíření EU v roce 2004 a zaměří se nejen na zmapování podnikatelských struktur, situací a související problematiky, ale i na podchycení panujících nálad a názorů v podnicích. Široké spektrum otázek zahrnuje následující témata: rozšíření EU v roce 2004, zaměstnanost, mezinárodní propojení, podnikovou koncepci a vývoj obchodní činnosti, investice a inovace, mzdy a platy, podnikatelské aktivity/podnikatelskou činnost a všeobecné údaje o podniku.

Jakým způsobem bude zajištěna ochrana osobních dat?

Veškeré údaje budou shromažďovány, zpracovány a anonymizovány instituty TNS AISA resp. TNS Infratest Sozialforschung, Mnichov. To znamená, že nelze poznat, o jaký podnik se jedná. Již instituty pověřené šetřením budou všechny údaje a adresy shromažďovat odděleně a označovat je kódy. Tyto údaje budou poté převedeny do číselné podoby a bez jmen a adres uloženy na nosiči dat. Ani z údajů, ani z výsledků nelze odvodit identitu dotazovaného podniku.

Kdo bude vyhodnocovat výsledky šetření?

Údaje budou vychodnoceny zúčastněnými instituty se zřetelem na otázky výzkumu zadané projektem. Pověřené instituty nesou odpovědnost za dodržování předpisů ochrany dat a řídí se při své prácí zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany dat.

Kdo má zájem o výsledky výzkumu?

Pouze na základě platných a spolehlivých údajů lze provádět průzkum odpovídající reálným podmínkám, který poskytne politickým kruhům zavčas doporučení, jak postupovat. Získané poznatky mohou přispět rovněž k rozhodování při kolektivním vyjednávání mezi partnery. Zejména v mezinárodním kontextu ještě existují mezery ve výzkumu, a proto má i vědecká oblast mimořádný  zájem o tento projekt.

Jedním ze stěžejních úkolů zúčastněných institutů je poradenství v oblasti pracovního trhu. Anketa k tomu poskytuje informace o mezinárodních faktorech ovlivňujících strukturu zaměstnanců podniků, které doposud nebyly k dispozici.  

Podniky mohou výsledky využít i ve smyslu benchmarkingu, protože poskytují informace o tom, jakou pozici zaujímá vlastní podnik v porovnání s ostatními podniky stejného odvětví či stejné velikosti. 

 

 

Infobereich.

Abspann.